Slechte betalers aanpakken via aangepaste betalingstermijn?

Wellicht had u er al mee te maken: klanten die uw facturen niet of te laat betalen. Niet alleen vervelend, maar ook ronduit gevaarlijk voor uw business. Welke stok hebt u als bedrijfsleider achter de deur om late betalers aan te pakken? En maakt het een verschil of die klant een ondernemer of particulier is?

B2b: welke betalingstermijn?

Stuurt u een factuur naar een b2b-klant? Dan heeft hij 30 kalenderdagen de tijd om uw factuur te betalen, te rekenen vanaf de ontvangst van dit document of een gelijkwaardig verzoek tot betaling. Als deze datum niet vaststaat of uw klant de factuur eerder ontvangt dan de goederen of diensten, dan geldt de ontvangst ervan als start van de betalingstermijn.

In tegenstelling tot de algemene voorwaarden in uw klantenovereenkomst kunt u als leverancier een kortere of langere betalingstermijn afspreken. Let wel: dit kan niet onbeperkt. Een betalingstermijn mag immers niet meer dan 60 kalenderdagen bedragen. Hiermee wil de wetgever kleinere leveranciers of dienstverleners beschermen tegen grote marktspelers die de macht hebben om hun klanten lange betalingstermijnen op te dringen.

Quid in een b2c-context?

Bij een verkoop aan particuliere klant gelden andere spelregels. Sprak u met uw klant geen concrete betalingstermijn af? Dan moet hij uw factuur binnen een redelijke termijn betalen. Die termijn is wettelijk niet omschreven. In de praktijk geldt meestal één à twee weken als redelijke maatstaf.

Met particuliere klanten kunt u echter ook specifieke betalingstermijnen afspreken. Denk bijvoorbeeld aan contante betaling, of een termijn van twee, vier of zelfs twaalf weken.

Nieuwe wet

Op 4 mei 2023 keurde het federale parlement in ons land een nieuwe wet goed die betrekking heeft op het invorderen van schulden van consumenten door bedrijven. Deze wet is ingevoegd in het Wetboek van economisch recht als Boek XIX "Schulden van de consument".

Deze nieuwe wet is van toepassing op alle onbetaalde schulden van consumenten aan ondernemingen en biedt een regelgevend kader voor minnelijke schuldinvordering en andere activiteiten met betrekking tot de invordering van consumentenschulden door bedrijven.

Deze nieuwe wet ? die op 1 september 2023 in werking treedt ? geeft de facto een langere betalingstermijn aan uw particuliere klanten. Betaalt een klant uw factuur niet tegen de vervaldag en stuurt u een aanmaning, dan krijgt de klant nog minstens twee weken de tijd om uw factuur te betalen. U mag voor die bijkomende periode van twee weken geen interesten vragen, en ook geen schadevergoeding wegens laattijdige betaling. De eerste herinnering die u stuurt moet ook allerlei verplichte vermeldingen bevatten en u mag er geen vergoeding voor vragen.

Betalingstermijn aanpassen?

Een afgesproken betalingstermijn met uw klant kan in onderling akkoord in de loop van een overeenkomst aangepast worden. Die hernieuwde afspraken ? uiteraard binnen de voorziene wettelijke termijnen ? zet u het best op papier. Het eenzijdig aanpassen van dergelijke termijn is niet mogelijk, zelfs niet als uw klant zijn facturen niet op tijd betaalde. Voert u toch een eenzijdige wijziging door? Dan is uw klant hier niet door gebonden. Meer nog: hij kan uw eenzijdige actie als basis gebruiken voor een ontbinding van de overeenkomst, inclusief schadevergoeding.

  • Nieuws
  • Slechte betalers aanpakken via aangepaste betalingstermijn?